Watch on:

Pagsikat ng Araw ay Agad Nagpunla ng Binhi si Plantito